tirsdag 23. april 2019

Bergen: Nils Brunsson to give the March Olsen honorary lecture 2019

Nils Brunsson, Uppsala University photo
The Department of Administration and Organization Theory is proud to introduce the annual lecture series; the March/Olsen Honorary Lecture. This lecture series pays tribute to the great scholarly contributions by James G. March and Johan P. Olsen within the fields of organizational and institutional theory.

Brunsson's lecture is titled
“Organization unbound. The abundance of partial organization in social life”

tirsdag 16. april 2019

EU vedtok "slutten på internett slik vi kjenner det"

Nye tider også for Google
EU-kommisjonen  har vedtatt opphavsrettloven – også kalt "døden for internett slik vi kjenner det". 19 land stemte for loven, seks stemte imot. Loven begrenser sterkt hva slags innhold nettsider og søkemotorer har lov til å vise uten å betale for det. Den vil også gjelde i Norge, som ikke har hatt noen vesentlige innvendinger.

torsdag 11. april 2019

Debatt på OsloMet: Blir profesjonene kvasi-akademisert?

pxhere.com fritt tilgjengelig uten kreditering
OsloMet arrangerer i dag en debatt om faren for kvasiakademisering av profesjonene når høgskolene skal bli universiteter. Senter for Profesjonsstudier arrangerer seminar på Litteraturhuset med temaet Fra høgskole til universitet – hva vil vi med de nye universitetene?

tirsdag 9. april 2019

Rapport: Nærpolitireformen flytter politiet fra hjelp til kontroll

Foto carsten R D CC BY-SA 4.0
Venter i beredskap.

Større enheter og avstander i politiet har ført til frustrasjon hos mange tjenestemenn. Mens politifolk tidligere kunne bruke tid på å bygge relasjoner og lokalkunnskap, blir nå politiet først tilkalt etter at noe har skjedd, til lokalmiljøer de ikke har noen inngående kunnskap om. Dette går fram av en rapport som legges fram på torsdag.

torsdag 4. april 2019

Etikkdager ved HVL 2-4. april: FNs bærekraftsmål, etiske trusselbilder

2.-4. april arrangerer tradisjonen tro Høgskolen på Vestlandet etikkdager. Årets tema er
FNs bærekraftsmål, Etiske trusselbilder i kapital, digitalisering og robotisering


Program for etikkdagene 2019 (endelig versjon)

Blant innlederne finner vi

Tema FNs bærekraftsmål:
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret: Klima og FNs bærekraftsmål
Natur og ungdom utfordrer lokale politikere:
Bærekraftsmålene som politisk utfordring lokalt

tirsdag 2. april 2019

Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.


Vi tar gjerne imot tips dersom det er bøker som burde vært nevnt her! Send oss en epost!


AADLAND, E, 2018: Etikk i profesjonell praksis, Oslo, Det norske Samlaget.
AASLAND, D. G. 2005. Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet. En vei til Emmanuel Levinas, Cappelen.
BRASETH, T.A., RØSVIK, A.S., AADLAND E, SATINOVIC M, 2018: Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar,  Oslo, Det norske Samlaget
BERGEM, T. 1998. Læreren i etikkens motlys, Ad Notam Gyldendal.
BRINKMANN, J. 2008. Ubehagelig næringslivsetikk : en essaysamling, Bodø, Licentia forl.
BRUNSTAD, P. O. 2009. Klokt lederskap: mellom dyder og dødssynder, Oslo, Gyldendal akademisk.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2008. Etisk forretning: bedriftens samfunnsansvar, Oslo, Cappelen akademisk forl.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2011. Etikk - Teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk.
CARSON, S. G., KOSBERG, N., SKAUGE, T., & LAUDAL, T. 2015. Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk.
CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Handling - person - samfunn : innføring i etikk for helse- og sosialfagene, Oslo, Universitetsforl.
DAHL-MICHELSEN, T, AADLAND, E, GROVEN, K.S., 2018. Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi. Oslo, Det norske Samlaget.
DYBVIG, D., INGEBRIGTSEN, S., JAKOBSEN, O. & NYSTAD, Ø. 2013. Etikk for Økonomifag, Gyldendal.
ERIKSEN, B. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal.
FALKENBERG, A. W. 2012. Kulturverdier, etikk og økonomi, Bergen, Fagbokforlaget.
FOSTERVOLD, Marit & BØRSTAD, Frode, 2010. Likestillingsstrategier – intensjoner og realiteter. Politiets ansvar - Om kjønnsdiskriminerende praksiser ved rekruttering til lederstillinger i politiet. Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration 2010
GOTTSCHALK, P. 2010. Ledelse og økonomisk kriminalitet, Cappelen Damm Akademisk.GRANDEN, G. 2009. Samfunnsansvar - Hva kan tillitsvalgte gjøre?, Gyldendal.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og profesjonsmoral. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og tillit. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
HANSEN, J. L. & CHRISTOPHERSEN, J. 2009. Integritet og innflytelse - om å lede mennesker effektivt, Oslo, Abstrakt forl.
HARTVIGSEN, G. & MÅSEIDE, A. 2000. Etikk og informasjonsteknologi, Bergen, Fagbokforl.
HEIVOLL, G. & AADLAND, E, 2018. Profesjonsetikk for politiket. Oslo, Det norske Samlaget.
HEIENE, G. 2005. Prinsipiell etikk, Bergen, Fagbokforl.
IMS, K. J. 2001. Læring gjennom økonomi, system og prosjekt. Festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag. NKI forlaget.
IRGENS, E. J. 2007. Profesjon og organisasjon: Å arbeide som profesjonsutdannet, Bergen, Fagbokforl.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T 2013. Ansvarlig og lønnsom, Cappelen Damm Akademisk.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T. 2015. Responsible and Profitable. Cappelen Damm.
KAKABADSE, A. & MORSING, M. 2010. Bedrifters samfunnsansvar: Hvordan forene ønsker og praksis? : TAPIR Akademisk Forlag.
KARLSEN, J. E. 2012. Forbi bunnlinjen. Balansert HMS-økonomi, Cappelen Damm Akademisk.
KVALNES, O. 2008. Se gorillaen!: etikk i arbeid, Universitetsforlatg.
KVALNES, Ø. 2012. Etikk og samfunnsansvar, Universitetsforlaget.
KVALNES, Ø. & IYER, N. K. 2011. Skal vi danse?
KVERSØY, K. S. 2005. Etikk - en praktisk vinkling: ulike perspektiver på det etiske landskapet / elektronisk ressurs, Bergen, Fagbokforl.
LOHNE, E. J. 2004. Etikk i lokalpolitikken. Dr. Philos Universitetet i Bergen.
MARTENS, M. & NYBLIN, S. G. 1992. Etikk for ingeniører, Universitetsforlaget.
MESSEL, JAN & SLAGSTAD, RUNE 2014: Profesjonshistorier, Oslo, Pax
MIDTTUN, A. 2006. Bedrift og samfunn: Lønnsomhet og samfunnsansvar i en internasjonal innovasjonsøkonomi. Praktisk økonomi&finans, 4/2006, 17-25.
MIDTTUN, A. 2014. CSR and Beyond. A nordic perspective. Oslo, Cappelen Damm.
MOLANDER, A. & TERUM, L. I. 2008. Profesjonsstudier, Oslo, Universitetsforl.
NORDHAUG, M. 2017. Partiality and Justice in Nursing Care, Routledge.
NORDHAUG, O. & OLSEN, J. B. 2010. Etikk, ledelse og samfunnsansvar, Oslo, Forlag.
NYENG, F. 1999. Etiske teorier - en systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger, Fagbokforlaget.
NYENG, F. 2008. Etikk og økonomi. En innføring Abstrakt Forlag.
OLSEN, J. B. & SYSE, H. 2013. Næringslivsetikk og samfunnsansvar, Fagbokforlaget.
SKAUGE, T. 2009. Profesjonsetikken - Er profesjonsorganisasjonene på den nye bølgen? NEON - konferansen. Kristiansand: Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning Institutt for økonomisk-administrative studier.
SYSE, H. 2003. Rettferdig krig. Aschehoug.
SØREIDE, T. 2013. Korrupsjon, Cappelen Damm.
TRANSPARENCY, I. 2011. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011. In: 2011, U. A. T. I. N. (ed.).
TRANSPARENCY INTERNATIONAL & NORGE 2009. Beskytt din virksomhet. Håndbok i antikkorrupsjon for norsk næringsliv. In: INTERNATIONAL, T. (ed.).
TRIPPESTAD, T, Werler, T, SWENNEN, A (reds.): The Struggle for Teacher Education, Bloomsbury Academic 2017
VETLESEN, A. J. 1998. Dydsetikk, Oslo, Humanist forlaghttps://www.ark.no/ark/boker/Syse-Henrik-Rettferdig-krig-om-militaermakt-etikk-og-idealer-9788203229251.
WYLLER, T., RUYTER, K. W. & CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker, Oslo, Universitetsforl.

Savnet etikkbok, fikk forfatterjobben selv

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar, Samlaget 2019
Høgskolelektoren savnet en etikkbok for bioingeniører. Turid Aarhus Braseth er høgskolelektor i bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet. Så  endte det med at hun, sammen med tre andre, skrev boka Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Medforfatterne er Anne Synnøve Røsvik, Enar Aadland og Milka Satinovic.

mandag 1. april 2019

Kongen forstår de klimastreikende barna

Sámediggi Sametinget [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
– Fremtiden for dem kommer uansett. De har hastverk med å få dette på plass, for det er deres verden de snakker om, ikke vår, sa kong Harald under en pressekonferanse i forbindelse med delegasjonsreisen til Chile. Kongen forstår godt de klimastreikende barna, men siden han var på reise, hadde han ikke oversikt over om hans egne barnebarn hadde deltatt i streiken sammen med 40.000 andre barn og ungdom 22. mars.

Kongen siterte den chilenske Nobelprisvinneren Gabriela Mistral:
– Mange av tingene vi trenger, kan vente. Barna kan ikke.

Les mer på Familieklubben.no

95 prosent av bitcoinhandelen finnes ikke

Handelen med bitcoin har et totalt volum på 51 milliarder kroner. Men en ny rapport har konkludert med at hele 95 prosent av disse transaksjonene er fiktive. Slike fiktive transaksjoner blir reversert øyeblikkelig med en identisk transaksjon som nullstiller handelen. I følge analyseselskapet Bitwise ser det ut til at denne praksisen foregår fordi børsene som omsetter bitcoin kan tjene store beløp på kryptovalutaemisjoner. Disse blir iverksatt når handelen ved børsen når en viss størrelse.

torsdag 28. mars 2019

Fylkesmannen: for lav bemanning på barnekreftavdeling

Oslo Universitetssykehus, Gaustad 2005. J. P. Fagerback. BSD-lisens.
Oslo Universitetssykehus får påtale etter en tilsynssak fra Fylkesmannen i Oslo. Det var avdelingstillitsvalgte for sykepleierne ved barnekreftavdelingen som først sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i 2014. Fem år seinere kommer rapporten, som inneholder sterk kritikk. Tallene viser at det ofte bare er 8–10 sykepleiere på vakt på avdelingen, mens det skal være 13–14.

Et tapt tiår for grønne jobber – nedgang på 10 år

Hywind. Foto: Carl Frederid Salicath. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)
– 2010-tallet kan bli husket som det «tapte tiåret» for grønne arbeidsplasser i Norge. Det er færre sysselsatte innen sol- og vindenergi her i landet enn for ti år siden. Det virkelig grønne jobbskiftet hører 2020-årene til, håper Ivar Slengesol på Energi og Klima.

I 2017 var det omlsag 3.500 arbeidsplasser innen sol- og vindenergi i Norge. Det er noen hundre færre enn i 2009. Viktigste årsak er konkursen i REC. Men det gror i asken fra konkursen, både i Årdal, Glomfjord og på Herøya.

onsdag 27. mars 2019

EU-parlamentet vedtok nye internettregler

Demonstrasjon mot internett-direktivet 2.3.2019, Berlin. Foto: Gero Nagel [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]
Det omstridte EU-direktivet om opphavsrettigheter på internett ble tirsdag vedtatt av EU-parlamentet med 348 mot 274 stemmer. Det betyr at det bare gjenstår formell godkjenning av ministerrådet før direktivet kan tre i kraft.

lørdag 23. mars 2019

Robot skal autoriseres som rådgivere først etter eksamen

Finansnæringen har begynt å ta i bruk roboter som finansrådgiver for kunder. Men bransjen har et sett med etiske regler som menneskelige rådgivere må kunne og rette seg etter for å bli autorisert. Nå skal også roboter autoriseres etter at de først har tatt eksamen.

Det er likevel et stykke igjen til folket har tillit til roboter som rådgivere. En undersøkelse viser at 22 prosent har høy tillit til en robotrådgiver, mens hele 77 prosent har høy tillit til en menneskelig rådgiver.

Les mer i Dagens Næringsliv

Tysk kompromiss: slutt for kullkraft i 2038

Garzweiler dagbrudd i Nordrhein-Westfahlen. Foto Martin Falbisoner, CC-BY-SA-4.0
Den tyske kommisjonen for energiomstilling har levert sin rapport etter et år med intense diskusjoner. Det siste kullkraftverket skal stenge i 2038. Det vil kreve kraftige grep. For tilgangen på billig kull har vært en kraftig motor for det tyske industieventyret.

Boeing tok ekstra betalt for sikkerhetsutstyr

Norwegian_Boeing_737-8_MAX. foto: Edward Russel-Wikipedia CC-BY 2.0
De to Boeing 737 MAX 8-flyene som styrtet i Indonesia og Etiopia hadde ikke fått installert enkelte sikkerhetssystemer, fordi produsenten krevde ekstra betalt for dem.

Mistanken ser ut til å konsentrere seg om at en datafeil kan ha forårsaket de to ulykkene. En automatisk kompensasjon for for bratt stigningskurve kan ha slått inn og tvunget nesa på flyene nedover, uten at pilotene var i stand til å korrigere automatikken.