onsdag 29. oktober 2014

Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.


Vi tar gjerne imot tips dersom det er bøker som burde vært nevnt her! Send oss en epost!

AASLAND, D. G. 2005. Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet. En vei til Emmanuel Levinas, Cappelen.
BERGEM, T. 1998. Læreren i etikkens motlys, Ad Notam Gyldendal.
BRINKMANN, J. 2008. Ubehagelig næringslivsetikk : en essaysamling, Bodø, Licentia forl.
BRUNSTAD, P. O. 2009. Klokt lederskap: mellom dyder og dødssynder, Oslo, Gyldendal akademisk.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2008. Etisk forretning: bedriftens samfunnsansvar, Oslo, Cappelen akademisk forl.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2011. Etikk - Teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk.
CARSON, S. G., KOSBERG, N., SKAUGE, T., & LAUDAL, T. 2015. Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk.
CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Handling - person - samfunn : innføring i etikk for helse- og sosialfagene, Oslo, Universitetsforl.
DYBVIG, D., INGEBRIGTSEN, S., JAKOBSEN, O. & NYSTAD, Ø. 2013. Etikk for Økonomifag, Gyldendal.
ERIKSEN, B. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal.
FALKENBERG, A. W. 2012. Kulturverdier, etikk og økonomi, Bergen, Fagbokforlaget.
FOSTERVOLD, Marit & BØRSTAD, Frode, 2010. Likestillingsstrategier – intensjoner og realiteter. Politiets ansvar - Om kjønnsdiskriminerende praksiser ved rekruttering til lederstillinger i politiet. Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration 2010
GOTTSCHALK, P. 2010. Ledelse og økonomisk kriminalitet, Cappelen Damm Akademisk.GRANDEN, G. 2009. Samfunnsansvar - Hva kan tillitsvalgte gjøre?, Gyldendal.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og profesjonsmoral. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og tillit. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
HANSEN, J. L. & CHRISTOPHERSEN, J. 2009. Integritet og innflytelse - om å lede mennesker effektivt, Oslo, Abstrakt forl.
HARTVIGSEN, G. & MÅSEIDE, A. 2000. Etikk og informasjonsteknologi, Bergen, Fagbokforl.

HEIENE, G. 2005. Prinsipiell etikk, Bergen, Fagbokforl.
IMS, K. J. 2001. Læring gjennom økonomi, system og prosjekt. Festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag. NKI forlaget.
IRGENS, E. J. 2007. Profesjon og organisasjon: Å arbeide som profesjonsutdannet, Bergen, Fagbokforl.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T 2013. Ansvarlig og lønnsom, Cappelen Damm Akademisk.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T. 2015. Responsible and Profitable. Cappelen Damm.
KAKABADSE, A. & MORSING, M. 2010. Bedrifters samfunnsansvar: Hvordan forene ønsker og praksis? : TAPIR Akademisk Forlag.
KARLSEN, J. E. 2012. Forbi bunnlinjen. Balansert HMS-økonomi, Cappelen Damm Akademisk.
KVALNES, O. 2008. Se gorillaen!: etikk i arbeid, Universitetsforlatg.
KVALNES, Ø. 2012. Etikk og samfunnsansvar, Universitetsforlaget.
KVALNES, Ø. & IYER, N. K. 2011. Skal vi danse?
KVERSØY, K. S. 2005. Etikk - en praktisk vinkling: ulike perspektiver på det etiske landskapet / elektronisk ressurs, Bergen, Fagbokforl.
LOHNE, E. J. 2004. Etikk i lokalpolitikken. Dr. Philos Universitetet i Bergen.
MARTENS, M. & NYBLIN, S. G. 1992. Etikk for ingeniører, Universitetsforlaget.
MESSEL, JAN & SLAGSTAD, RUNE 2014: Profesjonshistorier, Oslo, Pax
MIDTTUN, A. 2006. Bedrift og samfunn: Lønnsomhet og samfunnsansvar i en internasjonal innovasjonsøkonomi. Praktisk økonomi&finans, 4/2006, 17-25.
MIDTTUN, A. 2014. CSR and Beyond. A nordic perspective. Oslo, Cappelen Damm.
MOLANDER, A. & TERUM, L. I. 2008. Profesjonsstudier, Oslo, Universitetsforl.
NORDHAUG, M. 2017. Partiality and Justice in Nursing Care, Routledge.
NORDHAUG, O. & OLSEN, J. B. 2010. Etikk, ledelse og samfunnsansvar, Oslo, Forlag.
NYENG, F. 1999. Etiske teorier - en systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger, Fagbokforlaget.
NYENG, F. 2008. Etikk og økonomi. En innføring Abstrakt Forlag.
OLSEN, J. B. & SYSE, H. 2013. Næringslivsetikk og samfunnsansvar, Fagbokforlaget.
SKAUGE, T. 2009. Profesjonsetikken - Er profesjonsorganisasjonene på den nye bølgen? NEON - konferansen. Kristiansand: Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning Institutt for økonomisk-administrative studier.
SYSE, H. 2003. Rettferdig krig. Aschehoug.
SØREIDE, T. 2013. Korrupsjon, Cappelen Damm.
TRANSPARENCY, I. 2011. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011. In: 2011, U. A. T. I. N. (ed.).
TRANSPARENCY INTERNATIONAL & NORGE 2009. Beskytt din virksomhet. Håndbok i antikkorrupsjon for norsk næringsliv. In: INTERNATIONAL, T. (ed.).
TRIPPESTAD, T, Werler, T, SWENNEN, A (reds.): The Struggle for Teacher Education, Bloomsbury Academic 2017
VETLESEN, A. J. 1998. Dydsetikk, Oslo, Humanist forlaghttps://www.ark.no/ark/boker/Syse-Henrik-Rettferdig-krig-om-militaermakt-etikk-og-idealer-9788203229251.
WYLLER, T., RUYTER, K. W. & CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker, Oslo, Universitetsforl.

fredag 17. oktober 2014

SPS-konferansen 2014 om brobygging i profesjonsutdanningene

Torsdag 4. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse.
Temaet er "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene".

torsdag 9. oktober 2014

Ny bok om elite og klasse i et egalitært samfunn

Elite og klasse i et egalitært samfunn, omslagsbildeProfessor Johs. Hjellbrekke uttalte nylig til Klassekampen: "Du kan gjerne tro at man kommer langt med to tomme hender, hardt arbeid og masse vett i Norge, men sannsynligheten for at du kommer høyt opp i inntektshierarkiet er langt høyere om du har høy klassebakgrunn».