onsdag 18. mai 2016

Invitasjon til
Profesjonsetisk årskonferanse 2016:
Profesjon, teknologi og etikk

Profesjon, teknologi og etikk blir tema for den 16. årskonferansen i Profesjonsetisk nettverk.
Konferansen går av stabelen
13.-14. oktober

på Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Konferansen arrangeres i samarbeid med PROFES – PhD-kurs

Oppdatert 21.9.2016 - PÅMELDING HER!   |   Last ned plakat! (pdf)

Les videre!  Program (pdf)

INVITASJON til paper

Første utlysning

Teknologi kan bli forstått som relasjonen mellom mennesker og tekniske løsninger. Ny teknologi gir muligheter til velstand, helse, samhandling og måloppnåelse for viktige prosjekt. Ny teknologi åpner også for samfunnsutvikling som kan gi et farligere samfunn, svekkede vilkår for humanitet og fellesskapsløsninger. Ny teknologi åpner nye stier for samfunnsutvikling og kan lukke andre.
Menneskers kunnskap og organisering er avgjørende for bruk av nye teknikker og ny maskinkraft. Kunnskap organisert som profesjon eller profesjonslignende koblinger er avgjørende viktig for hvordan nye teknologier utvikler seg.

Etikkdimensjonen i teknologi varierer fra sektor til sektor, fra handlingsrom til handlingsrom og over tid. Grunnleggende spenninger fra Webers begrep om formålsrasjonalitet og verdirasjonaliteter høyst aktuelle: Vi skal nå våre mål, men innenfor ansvarlige rammer og med ansvarlige virkemidler. Etiske prinsipp om formal likhet, menneskeverd og autonomi, velgjørenhet, «ikke-skade» og ulike versjoner av rettferdighet er høyst aktuelle ved videreføring av gamle teknologier og innføring av nye. Det er behov for å øke forskningsinnsatsen for å forstå og sikre etisk- «awareness» for teknologi – nye og gamle.

Konferansen vil ta for seg etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til teknologi. Følgende områder vil være aktuelle for papere til presentasjon på konferansen.

Omsorgsteknologi som bølger over helse- og kommune-Norge. Intensjonen er at denne skal gi mer effektiv behandling, tryggere alderdom og pasienter med større kontroll over egne liv. En mulig fare er at teknologien ikke frigjør varme hender – men bidrar til fremmedgjøring og isolasjon. Teknologi kan bidra til bedre ressursutnyttelse og mer likeverdig behandling, men den kan også utfordre ivaretakelsen av sykepleiere, leger og pasienter. Hvilke dilemmaer står vi overfor ved innføring eller bruk av omsorgsteknologi? Hvilke moralske begrensninger bør gjelde?

I Finansverden har pengeflyttingsteknologien skapt fluktruter for skattepenger og penger fra korrupsjon og kriminell virksomhet. Skjulte midler har sannsynligvis bidratt til den kraftige økning i ulikhet som verden har sett de siste 30-40 år. Hvilke moralske begrensninger bør gjelde her? Er det moralsk galt å følge spillereglene og utnytte teknologiene i finansmarkedet? Bør aktører holdes ansvarlige for ulikhet som oppstår, selv om man ikke begår lovbrudd?

Cyberteknologien har imidlertid også gjort det lettere å avsløre kriminelle nettverk og store maktstrukturer bygget på hemmelige penger. Overvåkningsteknologien har gitt våpen mot terror, men også gitt alvorlige utfordringer for individuelle rettigheter og personvern. Droneteknologien er brukt for å redusere egne tap, men tar liv uten lov og dom. Disse formene for teknologi reiser blant annet etiske utfordringer om personvern, og om ansvarliggjøring.

I industrien er CNC- og Robot-teknologi introdusert i stadig flere produksjonsprosesser. Små virksomheter ser seg nå tjent med billige produksjonslinjer med Robot. I mange bransjer truer robotteknologien arbeidsplasser og profesjonell kompetanse. Men spådommene om ragnarokk for arbeidstakere er også omdiskutert – enkelte tunge og farlige arbeidsplasser kan bli faset ut. Robotteknologien gir også nye spennende kunnskapsarbeidsplasser. En tapning av kobling mellom it-teknologi og maskinteknologi er blitt benevnt som Industri 4.0.

Den nye grenseteknologien i Europa i stadig flere land bemannet av væpnet politi eller militære styrker utfordrer menneskerett og humanitet når store folkemengder er på flukt fra krig fattigdom og armod. Den nye er egentlig gammel – piggtråd.

Genteknologien fremmer produktivitet i matindustrien og kan gi bedre helse og velferd, men mange er bekymret for at «føre var» prinsippene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Hvilke verdier står på spill? Hvilke moralske begrensninger bør gjelde og hvorfor?

Profesjonsetisk nettverk sin 16. Årskonferanse om Profesjon, teknologi og etikk inviterer til
bred tematisk og tverrfaglige bidrag fra forsker, lærere og brukere av kunnskap, teknologi og etikk.

mvh
Tom Skauge
Profesjonsetisk Nettverk i Norge, Leder

MELD MEG PÅ! Program (pdf)


Frister:
Abstrakt: 6. september (Ny frist, utsatt fra opprinnelig frist 1.9.)
Paper: 1. oktober
Påmelding: 1. oktober
Påmeldingsmodul blir lagt ut i august