fredag 28. september 2018

Økende forskjeller i formue i Norge

De 10 prosent rikeste eide i 2015 55 prosent av all formue i Norge. Til sammenligning var tilsvarende tall i Danmark 64 prosent, i Storbritannia 52 prosent og i USA 79 prosent. I Norge hadde de 10 prosent rikeste i gjennomsnitt 5,5 ganger så stor formue som gjennomsnittsnordmannen. Statistisk Sentralbyrå har publisert en analyse av formuesulikhet i Norge 1995–2016, som viser at forskjellene øker – spesielt i formue. Den rikeste prosenten hadde 21 ganger så stor eiendom som gjennomsnittsinnbyggeren.

mandag 24. september 2018

Høgskulen på Vestlandet signerer Magna Charta-avtalen

Berit Rokne, rektor HVL
Rektor Berit Rokne tok tysdag del i Magna Charta-seremonien ved universitetet i Salamanca i Spania, då ho signerte Magna Charta-avtalen på vegner av Høgskulen på Vestlandet. 72 andre institusjonar singnerte samstundes.

fredag 21. september 2018

Fossilutslipp tar nye veier: oljeselskapene satser på plast

Forside på rapporten "Plast og klima – samme sak"
Plastforbruket i verden øker dramatisk. Om utviklingen fortsetter som nå, vil forbruket være firedoblet i 2050, og plasten vil da stå for 20 prosent av CO2-utslippene, mot én prosent i dag. En ny rapport fra Norsk Klimastiftelse har fått den talende tittelen "Plast og klima – samme sak".

Ny forskning viser at plast som blir utsatt for sollys slipper ut den farlige klimagassen metan. I store deler av verden er plastforurensingen stor og øker kraftig – særlig i vektøkonomier som Indonesia, Brasil og Kina. Plastproduksjonen gir utslipp i hele livsløpet. Store oljeselskaper som Shell, Total og Exxon Mobile satser nå stort på plastproduksjon.

onsdag 19. september 2018

– Anonyme obligasjonseigarar trugar norsk eigarskap i offshore-rederia

Havila Harmony leitefartøy. Foto Fugro via Wikimedia. CC-BY-4.0
Per Sævik i Havila Holding meiner at den anonyme eigarskapen av obligasjonslån til offshore-rederia er farleg for den regionale og norske eigarskapen til desse rederia. Sævik fortel at rederia brukte enorme beløp og mykje tid under den siste krisa for å få til refinansiering. I ei ny krise kan anonyme långivarar få ein farleg maktposisjon, meiner han.

mandag 17. september 2018

Ti år siden Lehman Brothers gikk over ende

Det er gått ti år siden Lehman Brothers gikk konkurs – den største konkursen i amerikanske historie, med en gjeld på 613 milliarder dollar. Banken var en såkalt investeringsbank, som ikke hadde kundetjenester overfor vanlige mennesker. Den fungerte som mellommann ved kjøp og salg av verdipapirer. Da banken 10. september meldte et tap på 3,9 milliarder dollar, falt aksjekursen med 40 prosent. Andre banker ville ikke låne ut penger til banken, som da ikke ble i stand til å dekke sine lån.

fredag 14. september 2018

Libya-rapporten: ‘Svært begrenset kunnskap’ bak norsk krigsdeltakelse

Muammar al-Gaddafi, 12th AU Summit, 090202-N-0506A-324Aftenposten skriver at rapporten ikke inneholder noen sterk kritikk av beslutningsprosessen, og har rosende omtale av den militære gjennomføringen av oppdraget. Utvalget konkluderer med at det var riktig å delta ut fra den kunnskapen man satt på. Samtidig pekes det på at den norske kunnskapen om Libya var "svært begrenset" på det aktuelle tidspunktet.

torsdag 13. september 2018

Åsa Wikforss: Kunnskapen og dens fiendarFørelesing av professor Åsa Wikforss i Bergen:
Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»? Ifølge Åsa Wikforss er presidenten i USA eit symptom på eit internasjonalt problem.

tirsdag 11. september 2018

Meir politi er ikkje nok

Arrestasjon – men tusenvis av
saker med kjend gjerningsmann blir
lagt bort.
Av Per Anders Todal, Dag og Tid
Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.
Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, og den lovnaden har partia halde til gagns – i alle fall på papiret. I år er det 17.025 årsverk i norsk politi, mot 14.770 ved utgangen av 2013, syner dei siste tala frå Politidirektoratet.

mandag 10. september 2018

Tidligere EWOS-topp dømt for grov korrupsjon

Fra EWOS (nå Cargill) sin nettside.
I Sør-Trøndelag tingrett er en tidligere leder i fiskefôrprodusenten Ewos AS dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon. Mannen er kjent skyldig i fem tilfeller av grov korrupsjon etter at han har mottatt 2,5 millioner fra flere leverandører, samt økonomisk utroskap. Dommen sier at han "systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider” til å “skaffe seg store private fordeler fra Ewos sine leverandører og kontraktsparter” over mange år (NRK.no).

I samme sak ble to andre menn ble to andre menn dømt til fengselstraffer på henholdsvis tre og et halvt og to år for å ha betalt bestikkelser.

Les mer i Dagens Næringsliv

onsdag 5. september 2018

Stadig flere anklager mot Aleris

Mette Nord, leder Fagforbundet. Foto: Brage Aronsen via Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4.0
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Etter at Fagforbundet gikk til sak mot Aleris Ungplan & BOI for sosial dumping og andre forhold, har konsernet den siste tiden blitt gjenstand for en rekke anklager om lovbrudd, sosial dumping og triksing for å oppnå store profitter gjennom avtaler med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Hvitvasking gjennom Danske Bank? Enorme beløp gjennom estisk filial

Mange russiske rubler gjennom Danske Bank, Estland
I saken om mulig storstilt hvitvasking gjennom Danske Bank vokser beløpene til stadig nye høyder. Den estiske filialen håndterte bare i 2013 hele 80.000 transaksjoner – tilsammen hele 250 milliarder kroner – fra russiske kontoer. Dette var toppåret for slike transaksjoner.