fredag 8. november 2019

Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål

I en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

"De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen."


mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.

torsdag 31. oktober 2019

Tingrettene skal gå gjennom 6.000 NAV-dommer

Sigrun Vågeng. Foto Blair175, Wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0
NAV-direktør
Sigrun Vågeng
Den siste dommen i NAV-skandalen ble felt to uker etter at Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli ble varslet om NAV-feilen, som førte til at minst 48 personer feilaktig ble dømt for bedrageri. En mann fra Austefoll ble 17. september dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for bedrageri av 530.000 kroner. Dette var åtte måneder etter at NAV først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på kritikken fra Trygderetten av feilaktig lovforståelsen i sakene.

mandag 28. oktober 2019

Worldmapper - Verdenskartet slik du aldri før har sett det!

Worldmapper.org er en stadig økende samling kartogrammer, hvor områder blir forstørret eller forminsket i forhold til hvilket emne en vil undersøke. Blant kartene finner man The world through tweets of Donald Trump, Nobel prize awards, Biodiversity hotspots, Ecoogical Footprint of Consumtion 2019, CO2 Emissions per capita, CO2 emissions changes (som vises her som miniatyr - henholdsvis økning og reduksjon).

Se mer på worldmapper.org

4 av 5 kolkraftverk i Europa går med tap

Turow kraftstasjon, Polen. Foto: Vondraussen via Wikimedia. Lisens CC-by-3.0
Ein rapport frå Carbon Tracker Initiativet hevdar at 79 prosent av europeisk kraftproduksjon basert på kol går med tap, mot 46 prosent i 2017. Den førre rapporten frå CTI kom i 2017, og denne spådde at europeiske kolkraftselskap ville møte veggen så tidleg som i 2030. Den nye rapporten meiner at dette årstalet er for konservativt – det kjem til å skje tidlegare.

Ny bok: Ove Jakobsen: Økologisk økonomi

Ove Jacosen: Økologisk økonomi, forside
Ove Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø. Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system. 

torsdag 24. oktober 2019

Bergen 5.2.2019 - Seminar om ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Sett av dagen: Profesjonsetisk Nettverk arrangerer halvdags-seminar i Bergen 5.2.2019 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Seminaret vil gå fra ca lunsj og ut dagen, som er dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.

– Oljefondet mangler uetisk skattepraksis som kriterium for uttrekk

Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge mener den aktuelle vurderingen oljefondet sine etiske retningslinjer gir en gyllen mulighet til å få skatteetikk inn blant uttrekkskriteriene for fondet.

I en artikkel på nettverkets hjemmeside peker de på at fondet aldri brukt  uetisk skattepraksis som begrunnelse for å trekke investeringer ut av noe selskap.

Tax Justice Network: Skuffende forslag til selskapsskatt fra OECD

OECD logo
OECD la 9. oktober fram sitt forslag til nye internasjonale regler for selskapsbeskatning. Reglene skulle nå være tilpasset den nye digitale økonomien. Dagens norske regler forutsetter at et selskap må være fysisk til stedet i landet for å bli skattlagt. Men i den moderne digitale økonomien er ofte bedrifter bare digitalt tilstede i mange land. Likevel kan de ha mange kunder og tjener mye penger der – penger som ikke blir skattlagt.

onsdag 23. oktober 2019

Aker Solutions går grønt: 20% fornybar, 25% lavkarbon i 2030

Floating wind turbine, Goto Sakyama. Flickr, foto: mmatsuura fri bruk
Aker Solutions tjener penger og vokser støtt med 12 prosent i året. Samtidig legger selskapet fram en ny strategi de mener er bærekraftig: Målsettingen for 2030 er at 20 prosent av omsetningen skal komme fra fornybar energi, 25 prosent fra lavkarbonløsninger, og resten fra olje og gass.

tirsdag 22. oktober 2019

Hittil i år: 13 straffereaksjoner fra USA for korrupsjon i utlandet

Den amerikanske korrupsjonsloven Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) har hittil  i år resultert i 13 straffereaksjoner mot selskaper som har virksomhet i USA for korrupsjon i utlandet.

Her er oversikten over korrupsjonssaker pådømt i USA tilbake til 1978.

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml

Ny bok: Voldsbruk og livsfare – om norske og svenske soldaters i Afghanistan

Gudmund Waaler , Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare  Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Forside
Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare
Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Ny bok: Næringsliv og menneskeretter

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter., forside
Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter.
Denne boken vil gi leseren innsikt både i statens ansvar for å beskytte mot næringslivets menneskerettskrenkelser og normer om næringslivets eget ansvar for å respektere menneskerettighetene.
Formålet med boken er å nå ut med informasjon om næringsliv og menneskerettigheter slik at norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning får bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet.

mandag 21. oktober 2019

Ny bok: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.

Tidligere ansatt på Espresso House: For redd til å svare ærlig på medarbeiderundersøkelse

Espresso House, Lund. Foto David Hall, Flick.com. Lisens CC-by 2.0
En rekke ansatte har stått fram i media de siste dagene og fortalt om ekstremt arbeidspress og psykisk press for ansatte i Espresso House. Tidligere avdelingsleder Siri Rogne forteller til E24 at hun mener det var en "ukultur over hele kjeden", og at "den begynner øverst i Espresso House".

Arbeidstilsynet skal møte ledelsen i Espresso House denne uken for å gå gjennom arbeidsforholdene i bedriften. Konsernsjef Torodd Gøystdal hevder overfor E24 at bedriften hvert halvår gjennomfører anonymiserte medarbeiderundersøkelser, og at tallene herfra viser at de ansatte trives godt. 

fredag 18. oktober 2019

Finansnæringen med veikart for grønn konkurransekraft

Finans Norge, ordsky
Ordsky fra veikartet
Finans Norge har gitt ut et Veikart for grønn konkurransekraft. Dokumentet inneholder denne visjonen om en bærekraftig bransje i 2030:
Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft.

torsdag 17. oktober 2019

40 millioner til oppdrettsanlegg på land

Torskeoppdrett i Tyrkia. Fri bruk, Wikimedia
Landbasert torskeoppdrett, Tyrkia.
Bulandet Miljøfisk har fått 43 millioner kroner til Innovasjon Norge til oppstart av oppdrettsanlegg på land i Askvoll, ytterst i Sunnfjord. 20 millioner av støtten er innovasjonslån. Bygging av anlegget starter i høst.

tirsdag 15. oktober 2019

Gunnar Skirbekk: The Idea of a Global History of Philosophy

Gunnar Skirbekk, eget foto. Lisens CC by-sa 4.0
Professor emeritus i vitskapsfilisofi ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, heldt i fjor ei førelesing om temaet ‘Kva bør filosofihistorie vere og korleis bør ho skrivast i ei globalisert verd’? Førelesinga blei halden under den 24. verdskongressen om filosofi i Beijing. No trykkjer Khrono ein redigert versjon av førelesinga.

Her er Skirbekk sine innleiande merknader om temaet:

mandag 14. oktober 2019

En pedagogisk ressurs for undervisning om FNs bærekraftsmål

FNs 10. bærekraftsmål - Mindre ulikhet
FNs 17 bærekraftsmål er arbeidsplanen for alle verdens land som  sier hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Lærerbloggen har publisert sider med tallrike ressurser om hvert enkelt av bærekraftsmålene, egnet til bruk i undervisningen om målene.

20 selskaper står for en tredel av karbonutslipp i atmosfæren

Oljepumpe. Foto jp26jp. Pixabay lisens
20 selskaper har siden 1965 sluppet ut 35 prosent av alle verdens energirelaterte karbon- og metanutslipp. Alle de 20 selskapene har hovedvirksomheten sin innenfor kull, olje eller gass. 12 av dem er statseide. På topp av lista troner det saudiske statsoljeselskapet Saudi Aramco, med amerikanske Chevron, russiske Gazprom, amerikanske ExxonMobil og iranske National Iranian Oil Co på de neste plassene.

mandag 7. oktober 2019

Fem båtkonsepter som kan gi nullutslipp for hurtigbåter

Brødrene Aa sitt konsept Aero 40 H2, hydrogenbåt. Grafikk: Brødrene Aa.
Fem ulike konsortier har inngått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utvikling av nullutslippsbåter som kan holde 30 knop i minst 95 nautiske mil – uten klimautslipp. De fem konsortiene ledes av Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer og Flying Foil, Rødne Trafikk, Transportutvikling og Selfa Arctic. 

Arbeidstilsyn på Vestlandet: 52 stengingsvedtak på byggeplasser i september

Stillasarbeid. Lisens: fri bruk. pxhere.com
Arbeidstilsynet har gjennomført over 200 tilsyn på byggeplasser på Vestlandet i september. Hele 52 byggeplasser måtte stenge. 100 fikk pålegg om utbedringer.

– Når vi stanser arbeidet, er det fordi det er fare for liv og helse. Det er ganske alvorlig, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet Vestlandet til Bergens Tidende.

onsdag 2. oktober 2019

– Det er egentlig studentene som har lagt ned Nesna

Hanne Solheim Hansen, foto Nord Universitet
Rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen gikk hardt ut i høringen på Stortinget om nedleggelsen av studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Hun hevdet at det var studentene selv som hadde lagt ned Nesna ved å ikke søke opptak der.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Marte Øien kommenterte på Twitter: – Skal utdanningsinstitusjoner få søkere til sine studier, må de ha attraktive studietilbud. Få søkere er ikke studentenes skyld. Å hevde at studentene la ned Nesna er fullstendig ansvarsfraskrivelse!

Bergen 4. februar: Seminar om etikk i økonomiutdanningen

Invitasjon til seminar med paper om  Etikk i økonomiutdanningen:
Visjon, innhold og pedagogisk praksis
Tid: tirsdag 4. februar 2020 (Dagen før Bærekraftskonferansen i Bergen 5-7. februar 2020 som UiB arrangerer).
Sted: Høgskulen på Vestlandet, Møllendalsveien

mandag 30. september 2019

Ericsson forbereder milliardbøter

Det svenske telecom-konsernet Ericsson melder i en pressemelding at det setter av 12 milliarder svenske kroner til å dekke bøter og andre utgifter i forbindelse med en etterforskning amerikanske myndigheter har iverksatt mot konsernet.

Bedrifter har lite fokus på livet i havet

Tang. Foto J P Davies. Pixabay. Fri bruk / Pixabay licence
Bare tre av de 100 største bedriftene setter konkrete mål i forretningsplanen for sin påvirkning på livet i havet. 17 av de 100 største legger spesiell vekt på FNs bærekraftsmål nummer 14 om marine økosystemer. Hele 30 av de 100 største bedriftene opererer i havnæringer som sjømat, shipping og olje, skriver Dagens Næringsliv.

tirsdag 24. september 2019

30 år med New Public Management: høgare kostnader og meir klager

Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/whocaresaboutit-5160561/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2247167">whocaresaboutit</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2247167">Pixabay</a>
Det boblar av frustrasjon og sinne i seminarrom og kontor på universitet og høgskular, hevdar Njord V. Svendsen på Khrono. Tom A. Trippestad er ein framståande representant for kjenslene mange strir med etter 30 år under New Public Management-regimet. — Konkurranse kan vere bra. Men det er ikkje bra når det blir ein religion, seier han. — Forskinga blir industrialisert, samlebanda er mentale, seier Trippestad.

27.-29.9: Økonomi og økokrise, sammenhenger og løsninger

Seminar på Hardangerakademiet: 
"Hvis vekstparadigmet og konkurransesamfunnet er en årsak til krisen verden befinner seg i, er tiden nå inne for å se på nye radikale ideer om hva som kunne være et bedre alternativ. På dette seminaret vil vi utforske hvordan en annen økonomisk logikk kan løse problemene vi kjenner på i det rådende paradigmet, og gi oss samfunnet vi drømmer om å leve og utfolde oss i. OpenSpace og dialogarbeidet under seminaret gir god anledning til å lufte tanker og innspill."

mandag 16. september 2019

Neon-konferansen 2019 - frist for abstracts utsatt il 19.9.

Fristen for abstracts til NEON 2019 er utsatt til 19.9!

Årets tema for Neon dagene er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater. Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner.

onsdag 11. september 2019

Kvotestudentene på vei tilbake

Dag Inge Ulstein (beskåret). Foto: Sondre Olsen. Lisens: CC by-sa 4.0
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein melder en budsjettlekkasje under besøk til Universitetet i Bergen: Regjeringen vil bevilge 15 millioner ekstra til Nordpart-programmet neste år, som skal finansiere 100 nye studieplasser for studenter fra sør som skal ta en hel grad i Norge.

Nordpart-programmet er et partnerskapsprogram mellom Norge og universiteter i sør, ment for å bidra til å heve kvalitet og kompetanse hos institusjonene i sør.

DNV GL: Verden på vei mot 2,5 grader

– CO₂-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.
Dette er en hovedkonklusjon i en ny rapport fra DNV GL.

tirsdag 10. september 2019

Regjeringa stør Nord universitet med ti nye studieplassar

Steinkjer, foto tmsaur, wikipedia. Fri bruk
I pressemelding frå forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø heiter det at regjeringa stør Nord universitet si vidare satsing på grøn energi. Lekkasjen frå statsbudsjettet fortel at satsinga til slutt skal bli til 40 nye studieplassar ved campus Steinkjer.

Sintef: hydrogen + batteri gir nullutslipps hurtigbåter

Ampere, batteriferje over Sognefjorden. Foto: Wikimalte, Wikipedia. CC by-sa 4.0
Forskingsstiftinga Sintef har gitt ut rapporten "Greening the fleet" som går gjennom tilgjengelege system for innovasjon av teknologi for hydrogen, batteri, flytande biogass og biodiesel. Ein av konklusjonane frå stiftinga er at det framleis er naudsynt med offentlege støtteordningar for batteri i maritim sektor på same vis som det har vore fram til no.

onsdag 4. september 2019

Elbussene kommer!

El-buss i Landskrona, Sverige. Foto: Bengt Oberger, wikimedia. Lisens CC by-sa 4.0
– Det er veldig komfortabelt og trivelig å kjøre el, da vet du. Du kjenner momentet den har, og du bare triller. Det er den nye tiden som har kommet, og folk trives og koser seg og smiler, sier bussjåfør Morten Holden om den nye elbussen han kjører i Trondheim.

onsdag 28. august 2019

Professions & Professionalism nr 2-2019 er ute


Tidsskriftet Professions & Professionalism Vol 9 No 2 (2019) er publisert.
Foruten vitenskapelige artikler lanserer dette nummeret også essays som en ny innholdskategori.

Les tidsskriftet her

Kunne Kielland-ulykken vært unngått? Oljeselskapet avviste inspeksjon

Alexander Kielland-stag som ble revet av. Foto: Norsk Oljemuseum. Lisens CC 3.0
Nye opplysninger kan tyde på at oljeselskapet Phillips avviste en påkrevet inspeksjon seks måneder før tidenes verste industriulykke i Norge. Leif Barkved, en av maskinsjefene på Kielland, forteller i et godkjent vitnemål fra 7. mars 1986 at kapteinen Torstein Sæd hadde kommet tilbake til plattformen, og var ganske nedslått fordi den amerikanske Phillips-sjefen på Edda hadde avslått bruk av gangwayen for å gjennomføre inspeksjonen.

mandag 26. august 2019

Eposter viser: Facebook visste om Cambridge Analytica-brudd

Mark Zuckerberg, Foto Anthony Quintano via Flickr.com. Lisens CC 2.0
Journalisten Dylan Byers i NBC fik tilgang til en intern epost-tråd fra september 2015 som viste at ansatte i selskapet allerede da hadde fått sterk mistanke om at Cambridge Analytica fikk tak i personlige data fra Facebookbrukere, som ble brukt på en tvilsom måte. En time etter at Byers hadde fått tak i epost-tråden, hadde Facebook selv publisert den.

fredag 23. august 2019

Nederlag for Fagforbundet i Aleris-saken

Aleris hovedkontor, Ohio, USA. Foto: Tim Evanson, Flick.com. CC-by-sa 2.0
Aleris hovedkvarter, Ohio
Dom har falt i Aleris-saken. Av de 24 saksøkerne fikk bare 12 delvis medhold i retten. Fagforbundet bisto 24 av sine medlemmer som har jobbet som selvstendig næringsdrivende for Aleris Ungplan & BOI. Selskapet har nå skiftet navn til Stendi. Saksøkerne har hevdet at de har hatt rett til vanlig fast ansettelse i sitt arbeid med psykisk sykdom og rusproblematikk for Aleris.

mandag 19. august 2019

Hurtigruten investerer i batterier og komfort

MS Finnmarken. Maltesen from Gentofte, Denmark [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
Tre ekspedisjonsskip fra Hurtigruten blir oppgradert til en prislapp på mer enn 1 milliard kroner. Konsernet kjøper i første omgang inn batteripakker for hybriddrift til skipet som i dag heter MS Finnmarken, som skal skifte navn til MS Otto Sverdrup, og med opsjon for batteripakker også til MS Midnattsol og MS Trollfjord. De to siste vil også skifte navn.

torsdag 15. august 2019

Facebook ga opptak av brukersamtaler til underleverandør, andre 'bare' lytter

Facebook innrømmer at selskapet har lyttet til brukeres stemmeopptak, og overlatt dem til en underleverandør for analyse og transkribering til tekst. Selskapet hevder at dette bare har skjedd med brukere som har krysset av for at opptak kunne brukes til analyse, og at det bare gjelder brukere i USA. Brukere meldte om saken til Bloomberg, siden det ikke sto klart noe sted i brukervilkårene at stemmeopptak kunne deles med tredjeparter.

onsdag 14. august 2019

Venezia forbyr cruiseskip

Venezia, Foto: Sarah Loetscher, Pixabay. Pixabay lisens
Turistmagneten Venezia blir stengt for cruiseskip etter at den italienske regjeringen la ned forbud mot skipene 7. august. Lokalbefolkningen har i lengre tid drevet kampanjer for å bli kvitt cruiseskipene. En kollisjon i juni  mellom et cruiseskip og en mindre turistbåt fikk regjeringen til å gå til forbud.

tirsdag 13. august 2019

Justisministeren vil finne ut hvorfor politiet skuffer

Ordfører Heidi Granli (Ap), Gol
Ordfører Heidi Granli, Gol
Til tross for at politiet har fått 1700 flere politifolk siden 2013 opplever mange at polititilbudet er blitt dårligere. På et møte med ordførere fra Arbeiderpartiet sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at han vil prioritere å finne ut hvorfor mange føler at polititilbudet er blitt dårligere. Ordførerne hadde med seg underskrifter fra 211 AP-ordførere og -kandidater som krever styrking av nærpolitiet – slik navnet Nærpolitireformen antyder.

Fjordkraft avlegger løfte: Våre leverandører skal være klimanøytrale

Fjordkraft logo
Fjordkraft var i 2018 en av fire vinnere av FNs klimapris i kategorien "Climate Neutral Now". I konkurranse med 560 andre prosjekter vant Fjordkraft prisen for prosjektet Klimanjaro, som de beskriver slik:
Vi lover at våre leverandører skal være klimanøytrale. Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede.

mandag 12. august 2019

Næringsliv, akademia og forvaltning sammen mot plastforurensing

#Plastsmart - foto Bergens Næringsråd
Plastsanking: – Kjekt å være med på, men også ganske mørkt, sier Haakon Vatle fra Statsraad Lehmkuhl etter to timers innsats i plastsanking vest på Sotra. Han er med på prosjektet #Plastsmart, som er lansert av Progressio, et samarbeidsforum med toppledere fra næringsliv, akademia, politikk og forvaltning i Bergensregionen.
Etter to timers innsats av en god gruppe plastsankere kommenterer Haakon Vatle: – Det er jo endelaust. Det er såvidt du ser at vi har gjort noe her oppe i høgget.

Tidligere Boeing-ingeniør: Ansatte presset til farlige kutt i utviklingen av 737 Max-flyene

Norwegian_Boeing_737-8_MAX_foto-Russel-Wikipedia-CCBY2-0.jpg
Den tidligere ingeniøren Adam Dickson i Boeing hevder i et intervju med BBC at Boeing presset ansatte til uansvarlige kutt i utgifter under utviklingen av ulykkesflyet 737 Max. Han hevder at flyet var underfinansiert. Derforforsøkte selskapet å lansere det som hovedsaklig samme flytype som 737-flyet. Men det er gjort så store endringer på Max-flyet, at det har fått ganske andre egenskaper enn forgjengeren.

28.8 UiB - Arild Underdal: "Kan Parisavtalen oppfylles?"

Logoer UiB SDG, Forum for vitenskap og demokrati, Bergen global
Kan vi mestre befolkningsvekst, forbruk og teknologiutvikling? Hverken Bærekraftsmålene (SDG) eller Parisavtalen gir oppskrift på hvordan målene skal nås. Hva slags styring må til for å iverksette Parisavtalen og å oppfylle Bærekraftsmålene?

fredag 5. juli 2019

Verre for regnskogen: Amazonas-fondet kan bli nedlagt

Fra Amazonas. Photo: pxhere.com - CC-by-sa 2.0
Den høyrepopulistiske regjeringen i Brasil krever økt innflytelse over milliardene Norge og Tyskland bevilger til bevaring av regnskogen i Amazonas. Konsekvensen kan bli at fondet blir nedlagt. Dette bekreftes både av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og av den brasilianske motparten han. Miljøorganisasjoner mener dette vil være et alvorlig tilbakeslag for klimaet.

torsdag 4. juli 2019

GMO-forslaget fra bioteknologirådet publisert internasjonalt

Forside EMBO Reports vol 20
Bioteknologirådet la i desember fram et forslag til mer "nyansert og fremtidsrettet" regulering av genmodifiserte organismer (GMO). 1. mai ble forslaget publisert internasjonalt gjennom en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet EMBO Reports.

onsdag 3. juli 2019

Robottrading - fra gullkalv til tapsprosjekt

maxpixel.net, fri bruk.
Intelligent Trading tjente 266 millioner i 2017. Det norske investeringsselskapet grunnlagt av matematikere gjorde det stort på algoritmebasert trading. Det var det siste året selskapet drev slik handel av verdipapirer. Etter at mange andre investorer fulgte etter med egne algoritmer, fant matematikerne ut at de ville slutte helt med robottrading.

tirsdag 2. juli 2019

– Grusom praksis i USA: Migrantbarn blir haldne under elendige tilhøve

Tomas Castelazo [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]
Toll- og grensepatruljene (CBP) ved Mexico-grensa blir utsette for massiv kritikk for inhuman handtering av asylsøkarar. Barn blir internerte, og framleis dei fleste skilde frå foreldra. Menneskerettsgrupper hevdar at innvandringspolitikken til Trump-administrasjonen ikkje er tilpassa den faktiske situasjonen, og at CBP internerer så mange dei kan, heilt til sentra er heilt fulle.

Bompenger – Koste hva det koste bør

Foto: Naturvernforbundet Hordaland. CC by-sa 4.0
Av David C. Vogt. Innlegget er tidligere trykt i Bergens Tidende 27.6.2019

La oss slutte å sponse fossilbilisme og klimaskadelig atferd

Hvis prisen på fossil energi var riktig, slik at det vi betalte avspeilte de reelle kostnadene, så ville utslippene i verden vært 28 prosent lavere. Det er konklusjonen i en helt ny rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Glem flyskam og moralisme. Alt vi trenger å gjøre er å sette prisen riktig, gjennom skatter og avgifter, så ordner det seg, kan økonomene fortelle oss.

mandag 1. juli 2019

Ny bok: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar


Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de?
Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Internett har like store klimautslipp som flytrafikken

Energibruk fra lette dingser. Pxhere.com. CC0, fritt tilgjengelig for bruk.
Alle websider små blir til sammen en stor utslipps-å! Globalt har internettet nærmere bestemt omtrent like store utslipp som flytrafikken. Hvor store utslipp du forårsaker gjennom nettbruk blir blant annet påvirket av hvordan du bruker nettet. Grovt sett bruker du mer energi – og har derfor større utslipp – jo mer data du laster ned og opp til nettet.