torsdag 14. februar 2019

Tap av innflytelse for ansatte ved HVL

NIFU rapport 2.2019
NIFU har gjennomført en spørreundersøkelse om fusjonen blant ansatte ved Høgskulen på Vestlandets (HVL). Undersøkelsen avdekket optimisme om fremtiden, men frustrasjon over dagens arbeidssituasjon.

Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å ta avgjø­relser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.


På den andre siden mener et flertall at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjo­nalt. Flertallet tror også fusjonen vil styrke forskningen og at det vil bli mer fokus på høyere grads utdan­ninger.

Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet. Det er usikkerhet blant de vitenskapelig ansatte om fusjonen vil styrke utdanningene, det er delte meninger om studentene vil få et bedre utdanningstilbud og det er få som tror at utdanningene vil bli mer praksisnære.

Disse funnene er en temperaturmåling midt i en fusjonsprosess og vil bli fulgt opp av andre datakilder senere i prosjektet.

Last ned rapporten som pdf fra Bibsys