mandag 24. juni 2019

Regjeringen: Handlingsplan for grønn skipsfart

Handlingsplanen for grønn skipsfart er nå klar fra regjeringen, som skriver dette på sin nettside:
Regjeringen vil legge til rette for at vi får frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte.
Denne handlingsplanen vil presentere politikk for å kutte nasjonale klimagassutslipp, styrke norsk maritim næring og bidra i den globale teknologiutviklingen som er nødvendig for å nå internasjonale miljømål. Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser vil ofte også kutte andre miljøutslipp, slik som svovel og NOx.

Regjeringen peker på at Norge er verdensledende innen grønn skipsfart, men at vi må handle mye raskere for å halvere utslippene fra bransjen innen 2030, som regjeringen har satt seg som mål.

En rekke tiltak forslås vurdert, som CO2-avgift, støtteordninger til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippløsninger, stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger, krav om nullutslippsfartøyer i havbruk og offshore, utslippsfrie havner og fordelsordninger for lavutslippsfartøyer i norske skipsregistre.

Les mer på regjeringen.no
 
Last ned handlingsplanen her (pdf)