onsdag 22. april 2020

NINA-rapport foreslår "Naturkur"-utredning: "Klimakur" kan ødelegge naturens karbonlagre

Kraftledninger Fortun-Årdal. Foto NVE. Lisens CC by-sa 2.0
Kraftledning Fortun-Årdal.
Den nye rapporten Karbonlagring i norske økosystemer fra NINA peker på viktige inkonsekvenser i tiltakene i Klimakur-utredningen. Gjennomgående kritiseres Klimakur for å unnlate å vurdere betydningen av naturens evne til karbonfangst og -lagring, og at tiltakene derfor kan komme i skade for å ødelegge naturlige karbonlagre, selv om hensikten er å hindre utslipp av klimagasser.


NINA-rapporten peker blant annet på den omfattende utbyggingen av fornybar energi som foreslås, men der tunge inngrep ved etablering av selve kraftforsyningen og ledningsnett ikke ses i sammenheng med at store mengder karbon er lagret i fjell- og myrområder.

Rapporten kritiserer Klimakur for å foreslå satsing på biodrivstoff og tettere planting av trær, selv om dette med høy sannsynlighet vil gå ut over vegetasjonen i skogbunnen, og dermed også den store karbonlagringen der.

Rapporten foreslår en ny utredning av Naturkur i tillegg til Klimakur-utredningen: – Vi foreslår at det utredes en klima- og naturkur, hvor tiltak for klimatilpasning og bevaring av naturmang-fold og naturgoder ses i sammenheng, gir synergier og forsterker hverandre.

Last ned rapporten her og en mer populærvitenskapelig versjon her