torsdag 23. april 2020

Oslomet/SPS: Forskerkurs i profesjonsteori og kvalitative metoder i høst

Høgskolen i Oslo. Fri bruk CC0, Wikipedia
Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr forskerkurs i profesjonsteori (10 STP) og Kvalitative metoder (10 STP) i høst:Forskerkurs «Profesjonsteori» (10 STP)
Kurset går på Pilestredet disse dagene:
  • 10.09. og 11.09. tor.-fre.
  • 08.10. og 09.10. tor.-fre.
  • 05.11. og 06.11. tor.-fre

Kursansvarlig: Professor Anders Molander
Søknadsfrist: 09.08.2020 søndag

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd. Les mer..

Forskerkurs «Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon» (10 STP)
Kurset går på Pilestredet 5 dager i uke 47, 16.11-20.11.2020
Kursansvarlig: Professor Anne Leseth
Søknadsfrist: 06.10.2020 tirsdag

Kvalitative forskningsmetoder er viktige i studiet av profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse. Mange ph.d.-prosjekter er basert på kvalitative forskningsmetoder, der man benytter alt fra intervju til feltarbeid og dokumentanalyse, og ofte også en kombinasjon av disse.

 Les mer på Oslomet/SPS